Comórtas Ceartas Aeráide

Is téarma é 'Ceartas Aeráide' a úsáidtear chun téamh domhanda a fhrámú mar shaincheist eiticiúil agus pholaitiúil, seachas a bheith dírithe ar  gnéithe timpeallachta nó fisiceacha amháin.
Tionscnamh Ceartas Aeráide:
Tá Ógras thar a bheith ríméadach gur bhronnadh deontas ar an eagraíocht ón gCiste Ceartas Aeráide Óige, a bhí á reáchtáil ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Dúirt an tiar-Aire Katherine Zappone go dtabharfaidh sé tacaíocht d'eagraíochtaí óige atá ag díriú isteach ar aird a tharraingt ar na fadhbanna a bhaineann le ceartas aeráide. Beidh neart ar siúl ag Ógras chun an deontas a úsáid chun tionchar suntasach a bheith againn, agus oideachas úsáideach agus bríomhar a thabhairt dár mbaill óga chun gur féidir leo díriú ar an tsaincheist seo agus iad a chumhachtú chun athrú dearfach a dhéanamh ar an timpeallacht agus an domhan. 

Mar chuid den tionscnamh tá Ógras, in éineacht le Thriftify, ag eagrú Comórtas Ceartas Aeráide chun daoine óga suas go 25 bliain a spreagadh le taighde a dhéanamh ar an bhflúirse saincheisteanna casta agus éagsúla mórthimpeall ar Cheartas Aeráide, agus tá 16 duais aitheantais ar luach €100 an ceann le bronnadh againn!
Sonraí an Chomórtais:
Tá go leor féidearthachtaí i gceist leis an gcomórtas: le topaicí chomh leathan le 'Ceartas Aeráide', níl deireadh leis an méid taighde, oideachas, stíl agus ábhair cainte gur féidir a  úsáid i do chuid oibre. Tá aoisghrúpaí agus catagóirí éagsúla i gceist, agus molann Ógras do gach iontrálaí a bheith cruthaitheach le bhur gcur chuige chun dul i bhfeidhm orainn! 
Tá neart moltaí agus smaointe againn faoi ábhair acmhainneachta thíos, agus mar gheall gur chomórtas lán-Ghaeilge é seo chun táirgeadh acmhainní Gaeilge ar an ábhar suimiúil, casta seo a spreagadh, rachaidh gach iontráil don chomórtas isteach i dtaispeántas ar Cheartas Aeráide mar chuid de Thionscnamh Ógras. Freisin beidh gach iontráil curtha ar fáil i slí speisialta agus seolta ar aghaidh chuig polaiteoirí agus airí stáit, leis an aidhm go gcabhróidh sé daoine a spreagadh agus a chur ar an eolas faoi Cheartas Aeráide; Faoi cad gur féidir linn - nó gur cóir dúinn - a dhéanamh chun domhan níos fearr, níos cothroime agus níos inbhuanaithe a dhéanamh, do gach éinne.
 
Catagóirí agus Aoisghrúpaí: 
Beidh dearbhán €100 ó Thriftify.ie le bronnadh ar dhuine amháin i ngach aoisghrúpa, do gach catagóir - sin €1600 ina iomláine atá ar fáil mar dhuais don chomórtas! Is féidir leat níos mó ná iontráil amháin a sheoladh isteach don chomórtas, mar sin is féidir leat níos mó ná deis amháin duais €100 a bhuachaint a thacú! Is féidir le héinne suas go dtí 25 bliain iontráil a sheoladh isteach. Tá na haoisghrúpaí leagtha amach mar seo: faoi 12, 12-14bl, 15-18bl agus 19-25 bl (tá an Comórtas oscailte don phobal - ní gá duit a bheith cláraithe mar bhall d'Ógras chun iontráil a seoladh isteach).
Féach thíos na catagóirí agus cur síos orthu, mar aon le moltaí d'ábhair taighde/iontrála:
 • Ealaín 
  • ​Pictiúir péinteáilte / tarraingthe
  • Píosa dealbhóireachta
  • Póstaer
  • Mósáic
  • Aon tionscadal ealaíne is mian leat!
 • Scríbhneoireacht 
  • Aiste
  • Dán
  • Drámaíocht
  • Litir
  • Aon tionscadal scríbhneoireachta is mian leat!
 • Meán Cumarsáide
  • Físeán
  • Grianghrafadóireacht
  • Feachtas na Meán Sóisialta
  • Tik Tok
  • Aon tionscadal meán cumarsáide is mian leat!
 • Cur i Láthair
  • Cur i láthair físe
  • Taispeántas Powerpoint / sleamhnáin
  • Amhrán
  • Dúshláin
  • Aon sórt cur i láthair is mian leat!
Roinnt moltaí d'ábhair taighde/iontrála:
Tá neart féidearthachtaí ó thaobh an ábhar seo, agus impímid ar iontrálaithe a bheith cruthaitheach le bhur dtionscadail. Ar ndóigh is féidir leat d'iontráil a chruthú mórthimpeall ar an ábhar 'Ceartas Aeráide' go ginearálta, ach tá an tsaincheist thar a bheith casta agus tá neart i gceist leis, téann sé i ngleic orainn uilig i slite difriúla agus tá neart oibre le déanamh againn, mar sin tá neart smaointe ag teastáil chun é a choimeád ar intinn gach duine agus difríocht dhearfach a dhéanamh! Mar sin, seo chugat roinnt moltaí d'ábhair féideartha d'iontrála an chomórtais, ach ar ndóigh níl aon teorainn leis an méid bealaí gur féidir leat tabhairt faoin ábhar agus táimid ag tnúth le bhur gcuid smaointí agus modhanna leathan a fheiceáil!
Ábhair mholta
 • Mearfhaisean (Fast Fashion)
 • Anás míosta (Period Poverty)
 • Inscne / Éagumas / Gnéasacht / Cine
 • Díothú (daoine / ainmhithe / plandaí srl.)
 • Úsáid Acmhainní (díchoilltiú / uisce / cadás / ola / CO2 srl.)
 • Cearta Oibrithe
 • .....I bhfad i bhfad níos mó féidearthachtaí!!
 
Roinnt naisc chun cabhrú le taighde
Píosa Faoi Thriftify
Is suíomh é Thriftify.ie a chuireann siopadóireacht carthanachta ar fáil ar-líne! Is é an misean atá acu ná go bhfuil tú ag caitheamh do chuid airgead san áit cheart (le carthanachtaí) chun cabhair a thabhairt do chúiseanna mhaithe ina gcuid oibre, i slí inbhuanaithe, eiticiúil agus coinsiasach. Úsáideann Thriftify coincheap an 'geilleagar ciorclach' chun daoine a spreagadh chun a stíl féin a chruthú, saol nua a thabhairt  do rudaí agus a bheith sásta go bhfuil airgead á chaitheamh in áit ina bhfuil sé tuillte agus úsáidte do mhaithe an domhain amach anseo. 
Chun Iontráil
Is féidir d'iontráil a sheoladh isteach chugainn ag comortasogras@gmail.com roimh 22ú hEanáir 2021 - cur d'ainm, catagóir agus aoisghrúpa sa Subject Line (déan ríomhphost amháin a sheoladh isteach do gach iontráil - níl teorainn ar an mhéid iontrálacha gur féidir leat seoladh isteach i d'aoisghrúpa). Táimid anseo chun aon cheisteanna a fhreagairt freisin, so má tá aon eolas ag teastáil is féidir ríomhphost a chur chugainn anseo agus beidh muid ar ais i dteagmháil chomh luath agus is féidir.


 
Tá muid an-bhuíoch d'Fhoras na Gaeilge agus don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige as ucht maoiniú a chur ar fáil d'obair Ógras.

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag