Idirnáisiúnta

Turas Idirnáisiúnta 2018 

Tá Ógras ar bís a bheith ag fógairt go bhfuil muid ag eagrú turas Oidhreachta & Cultúrtha go dtí an Iodáil le linn an tsamhraidh. Beidh an turas ar siúl ar feadh seachtain iomlán, beidh muid ag fágail Baile Átha Cliath ar an Céadaoin, 25 Iúil agus ag pilleadh na bhaile ar an 2 Lúnasa. Is deis iontach atá anseo do dhéagóirí san eagraíocht nascanna a chruthú agus caidreamh a bhunú le baill eile san eagraíocht chomh maith le cairdeas a chruthú le grúpaí ón Iodáil agus ón Phortaingéil. Beidh sé dírithe ar féinthuiscint, nascadh leis an timpeallacht thart timpeall orainn agus an cultúr atá fite fuaite inár dtimpeall agus an baint atá acu uilig lenár bpearsantacht. 

Ar an turas beidh imeachtaí ar nós ceardlann ar scileanna cócaireachta, turgnamh sa timpeallacht (talamh, abhainn, aer srl), ióga, féinmacnacmh, neartú foirne agus go leor leor eile.  Beidh deis ag na rannpháirtí machnamh agus meabhrú ar an méid a rinne siad le linn an lá agus beidh deis smaointe a roinnt agus tuiscint níos doimhne a fháil nuair a bheidh deireadh a chur leis an turas. Tá muid uilig ag súil go mór leis. 

Ón tús, thuig an Coiste Stiúrtha agus an fhoireann an tábhacht a bhain le gné idirnáisiúnta d’obair óige.

 

Tá Ógras gníomhach le hobair Idirnáisiúnta ó thús na hochtóidí. Thosaigh an obair amach le campaí samhraidh do dhéagóirí sa Bhreatain Bheag agus chuaigh sé ó sin go dtí turas go Moscó don Fhéile Óige Domhanda a bhí ar siúl i 1985 mar chuid de Bhliain Idirnáisiúnta na nÓg. Thar na blianta ghlac Ógras páirt i bhFhéilte Óige Domhanda i dtíortha eile ar nós An Ghréig, An Chóiré Thuaidh 1990, An Spáinn 1994. Chomh maith le sin thug baill agus ceannairí Ógras cuairteanna rialta ar thíortha Cheilteach eile ar nós An Bhreatain Bheag, Albain, An Bhriotáin agus Oileán Mhanainn.

 

Ag amanna áirithe bhí tionscnaimh óige ar siúl ag Ógras le grúpaí i dtíortha éagsúla m.sh. An Urdd sa Bhreatain Bheag agus Cónaidhm an Choraíocht Cheilteach (Gouren) sa Bhriotáin. Chomh maith le sin bhí malartaithe óige ar siúl le neart tíortha eile ar nós an Pholainn, An Bhulgáir agus Tír na mBascach. D’ár ndóigh bíonn malartaithe óige ar siúl ag clubanna go rialta le Cumann na Gàidhlig in Albain.

 

Faoi láthair tá sé mar aidhm ag Ógras malartú Idirnáisiúnta amháin ar a laghad a eagrú gach bliain. Tá tábhacht faoi leith leis an ghné seo den obair mar tugann sé deis do bhaill Ógras casadh le daoine óga eile ón Eoraip agus foghlaim faoina gcultúr, nósanna agus a dteanga. Dé ghnáth caitheann na baill idir 8-10 lá lena chéile agus oibríonn siad ar thionscnaimh áirithe lena gcomhpháirtithe. Is deis iontach é do na baill taithí a fháil ar chomhoibriú, ar chúrsaí cumarsáide, agus ar nósanna a bhaineann le cultúir eile. Ag an am chéanna tá na daoine óga ag foghlaim go leor fúthu féin mar dhaoine agus conas mar a réitíonn siad le daoine eile nuair atá siad i suíomh as an ghnáth. Is deis iontach fás agus forbartha é don duine óg. Le linn na malartaithe óige is iad na daoine óga a bhíonn i gceannas ar go leor de na himeachtaí agus oibríonn siad san leis na ceannairí chun an clár ama a ullmhú agus na himeachtaí agus ceardlanna a eagrú do na cuairteoirí.

Bhí Tionscnamh Interreg ar siúl idir Ógras agus an Urdd (óg-eagras Breatnaise) sa Bhreatain Bheag thar trí bliana ó 2005 – 2008. Bhí sraith cúrsaí agus imeachtaí ar siúl idir an dá eagraíocht agus le linn an tréimhse sin bhí suas le deich dturas éagsúil eagraithe do bhaill an dá eagrais agus thóg breis agus 200 duine óg páirt sna cúrsaí agus san traenáil. Bhí béim ar ábhar faoi leith ag na turais éagsúla, mar shampla, 'An Timpeallacht agus Nósanna Tradisiúnta'.

Bhí 'Celtic Relations and Pastimes' ar siúl i Leitir Ceanainn thar trí lá i Mí Deireadh Fómhair 2009. Bhí daoine óga ó Éire agus an Bhreatain Bheag ag glacadh páirt agus bhí deis acu teacht le chéile agus a bheith ag foghlaim faoi chultúir a chéile. Bhí trí ghrúpa páirteach, Club an tSatharn, Co. Dún, grúpaí Ógras ón deisceart agus Ieuenctid Tysul Youth ón Bhreatain Bheag. Bhí béim ar rince, spórt, ceardlanna agus imeachtaí taobh amuigh.

Bhí 'Cultúr agus Spraoi don Anam agus Croí', ar siúl thar 6 lá i mBÁC agus Gaillimh, idir an 13- 20 Márta 2012. Bhí 28 daoine óga ar fad páirteach san malartú idir Éire agus tír na mBascach. Bhí deis ag na daoine óige blaise a fháil ar chultúr agus teanga a chéile, trí ceardlanna, comhrá, taispeántais, imeachtaí agus spórt. Bhí an togra seo mar chreatlach chun blaise a fháil ar chultúir éagsúla agus léargas a fháil ar an ról atá ag ealaíon san chultúr sin. 

Ógras, 


Conradh na Gaeilge.

6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2.

Fón 

01 475 1487

Uimhir chláraithe charthanais
20204025 - CHY 22409

Cuideachta Theoranta gan Scairchaipiteal #638154

© 2014 cruthaithe ag