top of page
Campaí Samhraidh Ógras 2023
Uachtar Reoite Nás_edited.jpg
Lógó le glow PNG.png

Bígí Linn do Champaí Ógras 2023!

Tá clú agus cáil ar Champaí Samhraidh Ógras agus tá sin tuillte againn lenár n-obair óige taitneamhach den scoth

​Tá Ógras tar éis bliain de clubanna agus turais iontach a bheith againn agus táimid ar bís ár gCampaí Samhraidh cáiliúla a rith i mí Iúil arís i mbliana!

Ógras have had a wonderful year of clubs and trips and we're so excited to run our famous Summer Camps again this year!

Bíonn neart ar siúil againn ag na campaí - idir na himeachtaí clasaiceach cosúil le Ciorcal Comhrá, Spóirt srl., cluichí srl., agus turas lae ar cheann de na laethanta, agus imeachtaí & sceideal níos úra le gníomhaíochtaí ar nós Ceardlanna, Rince, Tóraíocht Taisce, Cláir Ógras, plé timpeall ar Cheartas Aeráide.... agus go leor eile!

We get up to all sorts of activities at the camps - between the "classics" such as Conversation Circles, Sports, games etc., and a day trip on one of the days, and newer events & refreshed schedule of activities such as Workshops, Dancing, Treasure Hunts, Ógras Programmes, conversations round Climate Justice.... and so much more!

Tá clú agus cáil ar Champaí Samhraidh Ógras agus tá sin tuillte againn lenár n-obair óige taitneamhach den scoth, agus tá sceitimíní orainn sibh a fheiceáil arís i mbliana. Tá tuilleadh eolas breise faoi na Campaí thíos, nó is féidir clárú go díreach anseo:

Ógras Summer Camps are rightfully well-known for our fun, high quality youth work, and we simply can't wait to see you all there. There is lots more information about the Camps below and you can Register directly here:​​

31468f7a-e13f-42a9-836e-58ed1ad581c9.png

Sonraí na gCampaí - Camp Details


costas €60 ar na Campaí, agus rithfidh gach campa i mbliana ar feadh 4.5 uair a chloig sa lá: 10rn go 2.30in (seachas má luaitear am eile), Luan go hAoine sa tseachtain chuí, le Turas Lae ar lá amháin san áireamh. 'Sí 7-12 bliain aoisghrúpa na campaí seachas má luaitear a mhalairt do champa déagóirí.
Beidh spásanna clárú dos na Campaí teoranta
bunaithe ar mhéid foirne agus halla i ngach campa (agus táimid ag súil go líonfaidh muid iad!), agus beidh ar a laghad beirt dhuine fásta cáilithe i láthair chun iad a reáchtáil - Tá múinteoirí agus ceannairí Ógras cáilithe agus Grinnfhiosraithe ag an nGarda Síochána, le taithí fhairsing acu ar obair óige trí Ghaeilge.

The cost to attend the Camps is €60, and Camps will run for 4.5 hours daily: 10am to 2.30pm (unless stated otherwise), Monday to Friday of its allotted week, including a Day Trip on one of these days. Camp age group is 7-12 years unless stated otherwise. Camps will be run in groups which will be limited based on size of team and hall in each camp (and we expect that we will fill them!), and at least two qualified adults will be present to run each Camp – Ógras teachers and leaders are qualified and fully Garda vetted, and all have extensive experience in youth work through Irish.

Cuspóirí agus Gníomhaíochtaí - Objectives and Activities:​


Cuspóirí - Objectives: 

 • Spás sábháilte a chur ar fáil do dhaoine óga chun gníomhaíochtaí trí Ghaeilge a chleachtadh i rith an tsamhraidh Provide a safe space to young people to practice Irish language activities during the Summer 

 • Deis do dhaoine óga Gaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus a bhféinmhuinín i labhairt na Gaeilge a fhorbairt To give young people the opportunity to learn and practice the Irish language, and to develop their confidence in their spoken Irish

 • Taithí ar réimse leathan d’imeachtaí spraíúla agus spreagúla, trí mheán na Gaeilge
  Provide experience in a wide range of fun and encouraging
  activities, through Irish

 • Deis spraoi agus craic a bheith acu i gcomhluadar páistí eile
  Provide the opportunity to have fun & craic with other young
  people 

 

Roinnt Shampla do Ghníomhaíochtaí ag Campaí Samhraidh Ógras
Some Examples Ógras Summer Camp Activities:

 • Ciorcal Comhrá trí Ghaeilge - Irish Language Conversation Circle

 • Ceardlanna praiticiúla -  Practical Workshops

 • Ealaíona agus Ceardaíocht - Arts & Crafts

 • Toraíocht Taisce -  Treasure Hunts  

 • Rince agus Ceol - Music and Dancing

 • Aclaíocht/Ióga - Exercise/Yoga

 • Díospóireacht - Debate

 • Gníomhaíochtaí Ceartas Aeráide - Climate Justice activities

 • Cláir Ógras - Ógras Programmes

 • Turas Lae - Day Trip

 • ...Agus go leor eile - And lots more!

Féach thíos dátaí agus ionaid Campaí Ógras 2023 agus cliceáil chun clárú - ach coimeád ar intinn go bhfuil spásanna teoranta, so bí gasta ag clárú chun an deis a thapú a bheith linn!

Check out Ógras 2022 Camp dates and venues below and click to register - but do bear in mind that spaces are limited, so get your registration in quickly secure your space to join us!

Cailín agus Bogha Ceatha (1).jpg
No upcoming events at the moment

Féach anseo chun mionsonraí a fháil faoi na campaí, ina measc tuilleadh eolas faoi gníomhaíochtaí, cad le tabhairt leat, éiteas an Champa, agus chun aon cheist eile a fhreagairt!

Please click here for all the nitty gritty details on our camps including more information about activities, what to bring, Camp ethos, and to answer any other questions you may have!​

Éiríonn go hiontach leis na campaí gach bliain agus baineann na daoine óga a bhíonn i láthair  an-taitneamh astu i gcónaí, so tá an-áthas orainn go bhfuil muid in ann an t-eispéireas seo a thabhairt dár mbaill rialta, sean agus nua agus aon duine atá ag lorg gníomhaíochtaí spraíúla trí Ghaeilge - eispéireas dearfach atá tuillte go maith acu agus gur féidir leo súil leis ó Ógras. Tugann na campaí deis do dhaoine óga an Ghaeilge atá acu a úsáid i suíomh spraíúil, taitneamhach, agus iad ag piocadh suas focail agus frásaí nua mar a théann siad ar aghaidh, ag cur lena bhféinmhuinín agus lena n-úsáid na teanga. Is bealach iontach iad na Campaí chun cabhrú le daoine óga scileanna pearsanta, sóisialta agus cruthaitheacha a fhorbairt, scileanna tógála gaolta, agus tuiscint ghinearálta ar an tsochaí agus ar an bpobal, trí rannpháirtíocht spraíúil agus gníomhach laistigh de thimpeallacht shábháilte.

Our Summer Camps go very well every year and the young people who attend always enjoy themselves immensely, so we are delighted that we to be able to give our regulars, members old and new and anyone looking for fun activities through Irish, the experience they deserve and expect from Ógras. The camps present young people with the opportunity to use the Irish they have in a playful and enjoyable environment, picking up new words and phrases as they go as a result, building the young people’s self-confidence and use of the language. The Camps are a fantastic way for young people to gain personal, social and creative skills, relationship building skills, and a general understanding of society and community, through fun and active participation within a safe environment.

Táimid fíorbhródúil go bhfaigheann muid aiseolas den scoth ó na daoine óga a thagann chuig na campaí - agus a dtuismitheoirí! - bliain i ndiaidh bliana. ​

We are proud to always receive excellent feedback from the young people who attend our camps - and their parents! - year after year.

Táimid anseo chun aon cheisteanna a fhreagairt freisin, so má tá aon eolais ag teastáil is féidir ríomhphost a chur chugainn agus beidh muid ar ais i dteagmháil chomh luath agus is féidir.

We are of course here to answer any questions you might have too, so if you need any extra info you may email us here and we will get back to you as soon as possible.

 

Tá muid an-bhuíoch d'Fhoras na Gaeilge agus don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige as ucht maoiniú a chur ar fáil do na campaí.

We are very grateful to Foras na Gaeilge and to the Dept. of Children and Youth Affairs for supporting the camps through funding.

bottom of page