top of page
Cé muid féin, ár gcuspóirí
Coiste_%C3%83%C2%93gras_50-0036_edited.j
OgrasLogo_edited.png

Coiste Ógras. Ó chlé: Aisling Miller, Maedhbh Ní Dhónaill, stiúrthóir; Máirín Uí Ghríofa, Breandán Ó Cathasaigh, Cathaoirleach; Rhian Dáibhis agus Anita Mhic Gib

Cé muid?

 

Mar shampla:

 • Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt don duine óg chun muinín in, agus ómós do, teanga agus cultúr Gaelach

 • Páirt a ghlacadh i gcláracha éagsúla, neamhfhoirmeálta agus dírithe ar an óige

 • Ag tabhairt faoi spórt agus gníomhaíochtaí fisiciúil eile

 • Scileanna nua a fhoghlaim

 • Ag cur lena bpobal áitiúil agus níos leithne

 • Mothú muintearais agus a bheith páirteach i rud éigin a fhorbairt

 • Cairdis a chruthú

 • Daoine óga a chumhachtú chun dul i ngleic le saincheisteanna sóisialta agus ábhair a théann i gcion orthu

 • Scíth a ligeant agus spraoi a bheith acu

 • Eiseamláirí fásta dearfacha a sholáthrú lasmuigh don scoil agus an teaghlach

​​

ogogras tra li.png

‘Sé cuspóir club óige Ógras ná spás sábháilte agus compordach a chur ar fáil inar féidir le daoine óga ón gceantar áitiúil teacht le chéile lena gcairde, trí mheáin na Gaeilge. Tá Ógras ag iarraidh freastal ar riachtanais na hóige, as ionad teacht le chéile agus gníomhaíochtaí éagsúil a chur ar fáil, chun tionchar a bheith ann i gcruthú eispéirithe dearfacha.

 

Tagann na clubanna le chéile tráthnóna amháin sa tseachtain do 1.5-2 uair a chloig. De ghnáth, is halla nó ionad phobal áitiúil í an t-ionad, agus oibríonn foireann dheonach do dhaoine áitiúla ag an chlub. Tagann na daoine óga go deonach chuig an chlub, chun taitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí éagsúla, ina measc spóirt, ceol, amhránaíocht, rince, ealaín, turais, léachtaí, grúpaí labhartha, baint phobail, ceardlanna agus a bheith ag ócáidí réigiúnach agus náisiúnta. 

Fís Ógras

 

Is é ár bhfís go mbeadh Éire ina tír a thabharfadh tacaíocht do dhaoine óga barr a gcumais a bhaint amach, ag cruthú deiseanna le Gaeilge a labhairt agus ag baint spraoi aisti

Misean Ógras

 

Leis an bhfís seo a bhaint amach is é a dhéanann Ógras:

 

 • Suíomhanna a chur ar fáil a thugann misneach do dhaoine óga páirt ghníomhach a thógail i bpobal spraoiúil, comhaimseartha labhartha na Gaeilge.
   

 • Clár oibre don aos óg atá spleodrach, éagsúil agus pleanáilte a chur ar fáil trí Ghaeilge a spreagann machnamh cruthaitheach, neartú muiníne agus forbairt shóisialta.

 

 

 


 

 

 Céard é Ógras?

Is ógeagraíocht Gaeilge é Ógras do dhaoine óga idir 8 - 19 mbliana d'aois. Tá dhá aoisghrúpa i gceist sna clubanna. Tá Óg-Ógras ann do pháistí idir 8 -12 bhliain d'aois agus tá Ógras ann do dhéagóirí idir 13 - 19 mbliana d'aois. Is féidir club d'Ógras a bhunú in aon áit sa tír, má tá grúpa de dhaoine óga a bhfuil spéis acu bheith páirteach i gclub Gaeilge. Ar ndóigh tá ionad agus ceannairí ag teastáil freisin. Bíonn imeachtaí réigiúnda, náisiúnta agus fiú idirnáisiúnta ar siúl ag Ógras i rith na bliana.  Ansin, sa Samhradh, is féidir le páistí páirt a thógáil sna Campaí Samhraidh a bhíonn ar siúl ar fud na tíre. Tugann Ógras deis do dhaoine óga an méid Gaeilge atá acu a chleachtadh, chun cabhair a thabhairt dóibh líofacht a bhaint amach sa teanga.

 

Aidhmeanna

 • Cur chun cinn na Gaeilge i measc an óige

 • An duine óg a fhorbairt mar phearsa

 • Cultúr dúchais na hÉireann a chothú

Cad a Tharlaíonn sa Chlub?

In Ógras, reáchtálann na ceannairí óga an club óige (le cabhair ó threoraí fásta) agus bíonn imeachtaí acu ar nós cispheil, cluichí boird, sacair faoi dhíon, peil ghaelach, ceol, rince, cluichí teanga, ceardaíocht, drámaíocht, díospóireachtaí ealaíon, srl. Tugann Ógras deis do dhaoine óga bheith páirteach san Oireachtas - mór-fhéile na Gaeilge - agus casadh le Gaeil óga na tíre. Tá clubanna ag Ógras ar fud na tíre agus eagraíonn muid imeachtaí réigiúnach, náisiúnta agus fiú idirnáisiúnta dóibh.

Buntáistí

 • Cuirtear ar chumas an duine óg a bheith páirteach san obair

 • Tugtar dúshlán don ógánach smaoineamh ar a dhearcadh agus ar a chuid nósanna féin mar dhuine aonair agus mar dhuine den slua.

 • Bíonn tionchar na hoibre le feiceáil i saol an duine óg tríd is tríd - sa chlann, lena chuid cairde, sa phobal

 • Bíonn meas ar an duine óg mar dhuine ann féin gan tuairimí an cheannaire á bhrú air nó uirthi.

Ógras Trá Lí.jpg

Luachanna

Mar eagraíocht, táimid ar son na nithe seo a leanas:

 • A bheith oscailte agus uileghabhálach

 • Comhionannas ar fud na heagraíochta

 • An luach/tábhacht an bhaineann leis an obair dheonach

 • Éagsúlacht inár gcur chuige agus inár dtairiscintí

 • Freastal ar bhonn solúbtha ar riachtanais éagsúla daoine óga

 • Rannpháirtíocht agus úinéireacht daoine óga

 • A bheith leathanaigeanta agus gné idirnáisiúnta den eagraíocht a fhorbairt

 • Atmaisféar cairdiúil agus fáilteach a chruthú i ngach rud a dhéanaimid agus sa chaoi ina dtugaimid fúthu

 • Bród i bhféiniúlacht agus i gcultúr na hÉireann a chur chun cinn

scatóir.png
Campa an Ghleanna 2_edited.jpg

' Tá clubanna ag Ógras ar fud 

na tíre agus eagraíonn muid imeachtaí réigiúnach, náisiúnta 

agus fiú 

idirnáisiúnta dóibh'

bottom of page