top of page
Tionscnamh Cheartas Aeráide Ógras 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá Ógras ag tabhairt faoi Thionscnamh Ceartas Aeráide 2024 faoi láthair agus táimid fíorbhuíoch don  Roinn Leanaí, Comhionannas,  Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) a chuireann maoiniú ar fáil tríd an Chiste Ceartas Aeráide.   Seo an 4ú bliain don eagraíocht díriú isteach ar an cheist tábhachtach seo agus táimid ar bís a bheith ag obair leis an chomhlacht iontach cruthaíoch,  Funk Soul Media chun scannán faisnéise a chruthú in éineacht lenár mbaill. Beidh fócas an tionscnaimh seo ar trí cinn de na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe  SDG 12 ( Táirgeacht agus Tomhaltas Freagrach)  do bhaill Ógras agus SDG 6 (Uisce Glan & Sláintíocht) agus SDG 14 ( Beatha Faoin Uisce) do bhaill Óg-Ógras. Beidh grúpa daoine óga as clubanna Ógras timpeall na tíre ag buaileadh le chéile i gCathair na Máirt, Co. Mhaigh Eo  ón 22-26 Iúil le tabhairt faoi físeán faisnéise a thaifead, daoine áitiúla a chur faoi agallamh agus roinnt taighde a dhéanamh faoi tairgí bí – cén sórt bia a fhásann muid anseo in Éirinn; cé hiad ana feirmeoirí atá ag díriú isteach ar Tairgí atá neamhdhíobhálach don comhshaol, cad atá bialainne agus siopaí ag déanamh le gearradh síos ar dhrambhia agus mar sin de.

Beidh na daoine óga ag foghlaim neart scileanna nua - conas ullmhú le haghaidh agallamh, conas daoine a chur faoi agallamh, úsáid ceamara agus córas fuaime agus neart eile.

Beidh na daoine óga lárnach i ngach cuid den tionscnamh agus beidh deis acu cinntithe a dhéanamh, moltaí faoin tionscnamh a chur ar aghaidh, foghlaim conas fadhbanna a réiteach mar ghrúpa agus an tábhacht le cumarsáid oscailte agus comhoibriú idir na hionadaithe uilig. Tá sé seo uilig tábhachtach le tacú le forbairt sóisialta agus pearsanta an duine óg, rud atá mar chuid lárnach den obair a dhéanann muid.

Beidh neart deiseanna ag na daoine óga sult a bhaint as an cheantar álainn timpeall Chathair na Máirt agus Co. Mhaigh Eo le linn na heachtraíochtaí a bheidh eagraithe dóibh – snámh, siúlóid sléibhe, toraíocht taisce agus neart eile.

We in Ógras are currently in the process of commencing our Climate Justice Project for 2024 and we are very grateful to the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (DCEDIY) for awarding us a grant under the Climate Justice Fund.

This is the 4th year that we are focusing on this very important topic and we are very excited to be working with the extremely talented and creative media production company - Funk Soul Media to create a short documentary film with our young people.

This year’s Project will focus on three of the Sustainable Development Goals -  SDG 12 (Responsible Consumption and Production)  which our older members will work on and  SDG 6 (Clean Water and Sanitation) and SDG 14 ( Life Below Water) which will be the focus for our younger members.

A group of young people from various clubs around the country will meet up in Westport, Co. Mayo from 22-26 July to create a short film, which will involve interviewing local people who grow their own fruit and vegetable.  Thet will research sustainable food sources, which product  grow in Ireland, who are the farmers that are practising sustainable farming methods, and they will hear from businesses – cafes, restaurants and shops that are working to reduce food waste and pollution.

The young people will learn a host of new skills, from interview techniques, setting up an interview, using various cameras, using sound equipment, recording, editing and plenty more.

The participants will have a central role in the Project which will help them develop their decision-making skills, making their ideas know to the group, problem solving, the importance of open communications and team-work.  These are all skills that will help with the social and personal development of the young person which is a core element of the work we do.

The group will also have plenty of time to enjoy the beautiful countryside around Westport and Mayo during the organised outdoor activities – swimming, hillwalking, treasure hunt etc.

 

Ceardlann Réamhthaifead Dhún Dealgán 24 Bealtaine 2024
Pre-Recording Skills Workshop in Dundalk on 24 May 2024

Deis iontach do bhaill Chlubanna ceardlann a dhéanamh mar ullmhú don Tionscnamh Cheartas Aeráide i Maigh Eo ón 22-26 Iúil. Gheobhaidh na rannpáirtithe scileanna tábhachtacha teicniúla. Cursa saor in aisce ach uimhreachta teoranta. Nasc cláraithe thíos. 
A wonderful opportunity for Club Members to undergo a workshop in advance of the Climate Justice Project in Mayo from 22-26 July. The participants will learn important technical skills pertaining to pre-recording. Course is free but numbers are limited. Please register on link below.  

Tionscnamh Cheartas Aeráide – Cathair na Mart, Maigh Eo 22-26 Iúil 2024
I mí Iúil, beidh deis ag baill seachtain a chaitheamh ag obair ar Thionscnamh Cheartas Aeráide i Maigh Eo álainn. Sonraí cláraithe thíos. 
In July, members will have the opportunity to spend a week working on a Climate Justice Projects in beautiful Mayo. Registration details below. 

 

YCJF Branding_Irish_FullColour_NoDCEDIY.png
Ceartas aeráide anois.jpg
bottom of page